BRT5 Program

 

BALKAN RIVERS TOUR 5 | Sava: Bohinj to Belgrade
Prelij svoje ideje v akcije na BRT5

39 dni. 4 države. 1.000 km veslanja. 1 reka. Sava. Od 24. aprila do 1. junija 2020. 

Ikona Balkana, reka, ki povezuje Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino in Srbijo. Reka Sava je neverjetno bogata, divja in pomembna za mesta in kraje ob njej. Vse to ogrožajo načrti za gradnjo 14 jezov na reki Savi in kar 500 jezov na njenih pritokih. 

Naša odbita BRD ekipa bo v kajakih preveslala celotno dolžino reke Save. Med potjo se nam bodo pridružili ljudje, ki razumejo pomen divjih rek; skupaj bomo v naših kajakih preživeli 39 dni in preveslali 1.000 km od njenega izvira v Julijskih Alpah v Sloveniji do sotočja z Donavo v Beogradu, Srbiji.

V 39 dneh veslanja (od 24. aprila do 1. junija) bomo združili domačine, organizacije za ohranjanje narave, kajakaše, ribiče, znanstvenike, šole, medije in vplivneže, da skupaj pokažemo kako neverjetno in pomembno je porečje Save za divjino in domačine ter kako neumno bi bilo vse to uničiti z novimi jezovi, škodljivim izkopavanjem proda in poglabljanjem dna. 

ZAKAJ VESLATI 1.000 KM?

Da pokažemo izjemno pestrost Save.
Da na lastne oči uzremo številne živalske in rastlinske vrste, ki jim Sava predstavlja dom.
Da raziščemo, kako poplavni gozdovi ščitijo mesta na bregovih pred poplavami.
Da spoznamo številne čudovite pritoke, ki dajejo Savi moč.
Ter da uvidimo, kako Sava povezuje različne pokrajine, narode in tradicije medtem, ko ves čas ostaja reka, ki definira balkanski polotok.

VESLAJ Z BRT5!

Vabimo te, da z nami veslaš na Savi med prvo in zadnjo etapo programa BRT5. Postani del BRT5 ekipe in veslaj krajše dele reke s preprosto logistiko in lažje izvedljivim veslanjem za rekreativne kajakaše. Poln program za te dni je na voljo tu. Vmesni etapi (2 in 3) BRT5 bosta vsebovali dolge dneve hitrega veslanja – ekipa bo z omejeno podporo vsak dan pokrila več kot 45 km reke in spala na obali, v grmih. Ko veslamo skozi kraje in mesta ob Savi ste več kot dobrodošli, da se nam pridružite, a naporni, dolgi dnevi bodo samo za ekipo BRT5.

BRT5 POTREBUJE TVOJE IDEJE!

Uresniči svoje ideje in postani del ekipe BRT5!
Čas je, da dokažemo, da je boj za reke na Balkanu več kot le projekt, postal je gibanje!

Imaš dobre ideje? Si želiš sprememb? Si pri volji za akcijo in boj za divje reke? Se že boriš za reke in bi se rad/a pridružil/a našem dogodku? Načrtuj svojo Rečno akcijo in postani del toura!

KAJ JE BRT5 REČNA AKCIJA + KAJ BOŠ MORAL/A NAREDITI? 

V Rečni akciji tvoje ideje postanejo resničnost. Imaš popolno svobodo, da organiziraš kakršnokoli akcijo na reki Savi ali katerem od njenih pritokov. To je lahko tvoja domača reka, reka, ki jo poznaš ali zate še popolnoma neznana reka porečja Save.

Lahko organiziraš veslaški izlet, kolesarjenje ali pohod ob pritoku. Mogoče imaš v mislih zanimiv projekt ljubiteljske znanosti s tvojo šolo. Čistilna akcija in nogometna tekma! Protest in piknik! Umetniška inštalacija ali dan slikanja. Katerakoli kombinacija deluje, pomembno je le, da je za reko in ob reki porečja Save ali pa kar na Savi!

 1. Izpolni obrazec, da spoznamo tebe in tvojo idejo. Obrazec dobiš tule: BRT5 Rečna Akcija
 2. Počakaj, da v stik stopi ekipa BRT5 in potrdi tvoj dogodek oz. akcijo.
 3. Začni se povezovati, razširi besedo in načrtuj svojo akcijo. Če vključuje sodelovanje drugih, od nas dobiš poster in promo paket za socialna omrežja, da spodbudiš ljudi k udeležbi na tvojem dogodku.
 4. Tvojo akcijo bomo dodali na naš interaktivni Zemljevid Rečnih akcij ter na našo FB stran. V zameno nam boš ti po končanem dogodku oz akciji poslal/a 1-2 strani dolg povzetek in 5-10 fotografij ali kratek video, da lahko ustvarimo portfolio vseh BRT5 Rečnih akcij in jih dostavimo odločevalcem ter še posebej investitorjem v projekte, ki uničujejo porečje Save in jim tako pokažemo, da obstaja mreža povezanih branilcev rek na Balkanu. Naš cilj je, da imamo na zemljevidu več Rečnih akcij kot je načrtovanih jezov!

ZAKAJ SAVA POTREBUJE POMOČ?

Reka Sava se sooča s številnimi grožnjami:
 • Na Savi v Sloveniji že obstaja 9 (zelo uničujočih) hidroelektrarn, načrtovana je gradnja še do dodatnih 14 novih HE v Sloveniji in na Hrvaškem. 
 • Gradnja kanala na Hrvaškem, ki bi Savo povezal z Donavo pri Vukovarju.
 • Številne druge industrijske dejavnosti, kot je poglabljanje dna za navigacijo in izkop proda ogrožajo in trajno poškodujejo reko, kar bi lahko uničilo enega zadnjih koridorjev za divje živali in divjino v Evropi. 
 • V porečju Save je načrtovanih več kot 500 novih hidroelektrarn; le-te bi uničile reke, ki hranijo in bogatijo Savo.

KAJ JE GLAVNO SPOROČILO BRT5? 

Nič več novih jezov na Savi. Zakaj?
 • Sava je ključni del evropskega sladkovodnega ekosistema, dom Natura 2000 vrstam in vrstam, ki so na IUCN rdečem seznamu.
 • Je čudovito orodje za ublažitev klimatskih sprememb s poplavnimi gozdovi, ki so nujen del zaščite pred poplavami številnim krajem in mestom ob Savi.
 • Sava potrebuje boljše ukrepe za zaščito biodiverzitete ter podporo trajnostnemu ekoturizmu in lokalni ekonomiji, kar prinese več dohodkov kot uničujoča industrija.

Namesto množičnega uničevanja s hidroelektrarnami, ki so močno subvencionirane z davkoplačevalskim (torej tvojim) denarjem, kar omogoča nenadzorovano korupcijo in popolnoma nepotrebno uničevanje, od odločevalcev in investicijskih institucij zahtevamo umik od hidroelektrarn in podporo cenejšim in resnično zelenim alternativam. Kaj to pomeni v realnosti? Namestitev solarnih panelov na obstoječi infrastrukturi, vetrne turbine na avtocestah in začetek tranzicije v trajnostno ekonomijo z zmanjšano skupno porabo energije.

Združeni v eni preprosti ideji;
Dajmo Savi prostor skozi ustvarjanje novih zaščitenih
območij in obnovo degradiranih delov reke.

PRIDRUŽI SE NAM.
POSTANI AKTIVNI DEL BRT5!

 

 

BALKAN RIVERS TOUR 5 | Sava: Bohinj to Belgrade
We need your ideas and action!


39 days. 4 countries. 1.000km of kayaking. 1 River. The Sava.
April 24th – June 1st 2020.

The Sava River. It’s an icon of the Balkans, and a river that connects Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina and Serbia. The Sava is incredibly rich, wild and important to the cities and towns along its length. But all of this is threatened by up to 14 new dams planned to be built on the Sava and 500 new dams planned on its tributaries. 

Our crazy BRD crew will kayak the entire length of the Sava River. Joined along the way by people that understand the importance of wild rivers, we will spend 39 days and 1.000 km in our kayaks using only paddles to get us from the source in the Julian Alps of Slovenia to the confluence with Danube in the white city of Belgrade, Serbia.

During the 39 days of kayaking (from April 24th till June 1st) we will bring together locals, nature conservation organizations, kayakers, fishermen, scientists, schools, media outlets and decision makers to show how incredible and important the Sava catchment is for wildlife and local residents and how foolish it would be to destroy all that with new dams, destructive gravel extraction and dredging.

WHY KAYAK 1.000 KM?

To show how diverse the Sava is.
To see the many different animal and plant species that still call it home.
To explore how the flood forests protect cities along its banks.
To get to know the many incredible tributaries that add to the Sava’s waters.
And to understand how it connects different landscapes, nations and traditions while remaining the river which defines the Balkan peninsula.

COME PADDLE WITH US!

We are inviting you to paddle the Sava with us for the first and the last stage of the BRT5 program. Become part of the BRT5 team and paddle the smaller stretches of river with simple logistics, and more manageable paddling for recreation paddlers. Full program for those days can be found and downloaded here. The middle stages (2&3) of BRT5 will entail long days of fast paddling, where the team will cover 45+ km of flat water every day, sleeping on the river banks with limited support. When we paddle through towns and cities everyone is welcome to join, but the exhausting long days are for the BRT5 team only. 

BRT5 NEEDS YOUR IDEAS!

Put your ideas into action and become part of the BRT5 Team
It is time to prove the fight for rivers in the Balkans is more than a project, it is a movement!
Got some cool ideas? Want to make a difference? Ready to take action and get involved in the fight for wild rivers? You already fight for rivers and would just like to join forces for this event? Plan your own River Action and become a part of the tour!

WHAT IS A BRT5 RIVER ACTION + HOW TO MAKE ONE?

River Actions are where your ideas come to life. You have the freedom to come up with your own action on the Sava or a tributary. It could be your home river, on a river you know or a completely unknown river in the Sava catchment. 

It can be a kayaking trip, a bike trip or a hiking trip along a tributary. Or maybe you have a citizen science project with your school. A garbage clean up and a football game! A protest and a picnic! An art installment or day of painting. Any combination works, as long as it’s for a river, on a river of the Sava catchment!

1. Fill out the form to get your idea heard! Form available here: BRT5 River Action Application Form
2. Wait for the BRT5 team to get in touch with you to approve your event.
3. Start making connections, spreading the word, and planning your action. If it involves participation of others, we will give you posters and a social media promo package to get people excited about your event.
4. We will list your action on our interactive River Action Map and on out FB page and in return you will send us a 1-2 page long summary (after your action) with 5-10 photos or short video so we can create a portfolio of all the BRT5 River Actions and deliver it to decision makers and especially investors into destructive hydro power schemes to show that there is a web of connected river defenders in the Balkans!

Our goal is to have more River Actions than proposed dams! 

WHY THE SAVA NEEDS HELP?

There are many threats that the Sava faces:
 • With 9 existing (highly destructive) hydro power plants on Sava river in Slovenia, there are plans for as many as 14 new HPPs in Slovenia and Croatia
 • The creation of a channel cutting a corner out of the Sava to connect it to the Danube in Croatia. 
 • Many other industrial activities like dredging for navigation and gravel extraction threaten and damage the river and could ultimately kill one of the last corridors for wildlife in Europe. 
 • More than 500 new HPPs planned throughout the Sava catchment, on tributaries that feed this rich river. 

WHAT WILL BRT5 SHOUT?

No new dams on the Sava. Why?
 • The Sava is an integral part of Europe’s greater freshwater ecosystem, home to Natura 2000 and IUCN Red List species.
 • It is an amazing climate change mitigation tool with active flood forests that keep towns and cities safer than they would otherwise be. 
 • The Sava needs better biodiversity protection measures as well as support for sustainable ecotourism and local economy which can produce more revenue than destructive industry. 

Instead of mass destruction through HPPs, which would be heavily subsidized by tax payer’s money- your money – enabling rampant corruption and completely unnecessary devastation, we demand from decision makers and investment institutions to back out from hydro and support cheaper and true green alternatives. What this means on the ground? Install solar panels on existing infrastructure, wind turbines on highways and start the transition to sustainable economy with smaller general power consumption. 

Combined into one simple concept…
Give the Sava more space through the creation of new
protected areas and the restoration of degraded stretches of rivers.

JOIN US.
BECOME AN ACTIVE PART OF BRT5!

BALKAN RIVERS TOUR 5 | Sava: Bohinj to Belgrade
Pretoči ideje u akcije na BRT5

39 dana. 4 države. 1000 km kajacima. 1 rijeka. Sava.
24. april – 1. jun 2020 

Ikona Balkana, rijeka koja povezuje Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Sava je nevjerovatno bogata, divlja i važna za gradove i opštine koji se nalaze duž nje. Ali sve ovo je ugroženo sa 14 novih brana planiranih na njoj i čak 500 na njenim pritokama.

Naš ludi BRD tim će preveslati cjelokupnu dužinu rijeke Save. Uz društvo ljudi koji razumiju značaj divljih rijeka, provešćemo 39 dana i 1000 km u svojim kajacima, i oslanjajući se samo na vesla preći put od izvora u Julijanskim Alpima Slovenije do ušća u Dunav u bijelom gradu Beogradu u Srbiji.

Tokom 39 dana kajakašenja (od 24. aprila do 1. juna) okupićemo lokalno stanovništvo, organizacije koje se bave zaštitom prirode, kajakaše, ribolovce, škole, medije i donosioce odluka ne bi li pokazali koliko je nevjerovatan i važan sliv Save za divlje životinje i mještane i koliko bi budalasto bilo da se sve to uništi sa novim branama, destruktivnom eksploatacijom šljunka i bagerisanjem.

ZAŠTO 1.000 KM KAJAKOM? 

Da pokažemo koliko je Sava bogata.
Da vidimo mnoge životinjske i biljne vrste kojima je još uvijek dom.
Da istražimo kako poplavne šume štite gradove duž njenih obala.
Da upoznamo mnogo nevjerovatnih pritoka koje doprinose vodama Savi.
I da razumijemo kako povezuje različite pejzaže, nacije i tradicije dok ostaje rijeka koja definiše Balkansko poluostrvo.

ĐODI DA VESLAŠ SA BRT5! 

Pozivamo te da nam se pridružiš u veslanju Savom tokom prvog i poslednjeg djela programa BRT5. Postani dio tima BRT5 i veslaj kraće dionice uz jednostavnu logistiku i veslanje pristupačno rekreativcima. Detaljan program za te dane možeš naći i preuzeti ovde. Srednji djelovi (2. i 3.) BRT5 će zahtjevati duge dane i brzo veslanje, gdje će tim prelaziti 45+ km ravne vode svakog dana, spavajući na rječnim obalama i uz ograničenu podršku. Svi su dobrodošli da se uključe kada budemo veslali kroz opštine i gradove, ali dugi iscrpljujući dani su samo za BRT5 tim.

BRT5 TREBAJU TVOJE IDEJA! 

Pretoči svoje ideje u djela i postani dio tima BRT5.
Vrijeme je da dokažemo da je borba za rijeke Balkana više od projekta, to je pokret!
Imaš neke kul ideje? Želiš da napraviš razliku? Spreman si da preuzmeš nešto i uključiš se u borbu za divlje rijeke? Već se boriš za rijeke i samo želiš da ujedinimo snage za ovaj događaj? Isplaniraj svoju Riječnu akciju i postani dio turneje!

ŠTA JE BRT5 RIJEČNA AKCIJA + ŠTA TREBA DA URADIŠ?

Riječnim akcijama oživljavaš svoje ideje. Imaš slobodu da osmisliš sopstvenu akciju na Savi ili nekoj njenoj pritoci. To može biti na rijeci odakle si, nekoj koju poznaješ ili potpuno nepoznata rijeka koja pripada slivu Save.

Akcija može da bude kajakaška ili biciklističa tura ili šetnja duž rijeke. Ili možda imaš na umu naučno istraživanje u kom učestvuju građani sa školom u kojoj radiš. Sakupljanje otpada i fudbalska utakmica! Protest i piknik! Umjetnička postavka ili dan za slikanje. Bilo koja kombinacija dolazi u obzir, sve dok je za rijeku i na rijeci koja pripada savskom slivu!

1. Ispuni formular da bi čuli tvoju ideju! Ovuda do prijavnog formulara: BRT5 Rečna Akcija
2. Sačekaj da tim BRT5 stupi u kontakt sa tobom i odobri događaj.
3. Počni da uspostavljaš kontakte, širiš priču i planiraš svoju akciju. Ako ona podrazumjeva uključivanje drugih, daćemo ti postere i promo paket za društvene mreže da bi se više ljudi zagrijalo za tvoj događaj.
4. Objavićemo tvoju akciju na našu interaktivnu Mapu riječnih akcija, kao i na Facebook stranicu, a za uzvrat ćeš nam poslati kratak rezime na 1-2 stranice (nakon akcije) sa 5-10 fotografija ili kratkim videom da bi mogli da sastavimo kratak portfolio svih BRT5 riječnih akcija i dostavimo ga donosiocima odluka i posebno investitorima u destruktivne hidroenergetske šeme i pokažemo im tako da postoji mreža povezanih ljudi koji brane rijeke Balkana!

Naš cilj je da na ovoj mapi imamo više tačkica sa rečnim akcijama
od tačkica sa predloženim branama!

ZAŠTO JE SAVI POTREBNA POMOĆ? 

Postoje mnoge prijetnje sa kojima se suočava Sava:
 • Uz 9 postojećih (vrlo destruktivnih) hidroelektrana na njoj u Sloveniji, postoje planovi za još čak 14 novih HE u Sloveniji i Hrvatskoj
 • Prokopavanje kanala koji bi isjekao dio Save i omogućio njeno direktno povezivanje sa Dunavom u Hrvatskoj.
 • Mnoge druge industrijske aktivnosti kao bagerisanje radi plovnosti i eksploatacija šljunka prijete i uništavaju rijeku i mogli bi dovesti do ubijanja jednog od poslednjih koridora za divlji svijet u Evropi.
 • Više od 500 novih HE je planirano na cijelom savskom slivu, na pritokama koje hrane ovu bogatu rijeku.

ŠTA ĆE KOMUNICIRATI BRT5? 

Ne novim branama na Savi. Zašto?
 • Sava je integralni dio nejvećeg evropskog slatkovodnog ekosistema, dom za vrste Nature 2000 i Crvene liste Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN).
 • Ona je zadivljujuće oruđe za mitigaciju klimatskih promjena sa aktivnim poplavnim šumama koje čine opštine i gradove bezbjednijim nego što bi bili bez njih.
 • Savi su potrebne bolje mjere zaštie biodiverziteta kao i podrška za održivi eko turizam i lokalnu ekonomiju koja može da proizvede više prihoda nego destruktivna industrija.

 

Umjesto masovnog uništenja kroz HE, koje bi građani plaćali kroz subvencije – svojim novcem – omogućujući nekontrolisanu korupciju i potpuno bespotrebnu devastaciju, zahtjevamo od donosioca odluka i institucija investitora da odustanu od hidroenergije i podrže jeftinije i istinski zelene alternative. Šta ovo znači u praksi? Instalacija solarnih panela na postojećoj infrastrukturi, vjetroelektrane kraj autoputeva i početak tranzicije na održivu ekonomiju sa sveukupno manjim korišćenjem električne energije. 

 

Objedinjeno u jednostavan koncept;
Dajmo Savi više prostora kroz stvaranje novih zaštićenih područja i saniranje uništenih djelova rijeke. 

PRIDRUŽI NAM SE.
POSTANI AKTIVAN DIO BRT5!

 

Want to know more?

Sign up to receive our newsletter!