BRT5 POSTPONED TO 2021

SLOVENSKO

V luči boja proti pandemiji virusa covid-19 je večina evropskih držav, med njimi tudi vse balkanske države, pričela izvajati restriktivne ukrepe, med njimi take, ki prepovedujejo prehajanje državnih mej, zbiranje na javnih površinah in v splošnem omejujejo gibanje. Zaradi tega je letos Balkan Rivers Tour 5, s katerim bi vsaj petkrat prečkali državne meje, skušali na treh dogodkih zbrati vsaj po 300 ljudi in s kreativnimi akcijami povezali ljudi iz celotnega sveta, odpovedan. Ni pa še vse izgubljeno, saj je naš načrt, da Balkan Rivers Tour 5 v celoti oz. še v večjem obsegu izpeljemo spomladi leta 2021.

To je seveda velik udarec za Savo in reke porečja Save, za našo organizacijo in tudi za vas. Politiki, še posebej slovenski, so pandemijo namreč izkoristili za izvedbo terapije šoka, in medtem, ko ljudji strašijo pred posledicami pandemije in njihove morebitne neposlušnosti, skušajo na vse kriplje vzpostaviti režim, v katerem za kakršne koli posege v svoboščine, proračun ali naravo ne bodo potrebovali soglasja večine, temveč le svoj prav. Izrazito odločnost je trenutna vlada pod vodstvom Janeza Janše pokazala na področju energetike, še posebej gradnje hidroelektrarn. Za ministra Ministrstva za okolje in prostor je imenovala Andreja Vizjaka, sicer vodjo službe za investicije in razvoj pri HESS (Hidro elektrarne Spodnja Sava), za v.d. direktorja ARSO (Agencija Republike Slovenije za okolje) je vlada na prvi seji za šest mesecev imenovala Iztoka Slatinška, univerzitetnega diplomiranega inženirja geodezije z lastnim geodetskim birojem v Slovenski Bistrici (Slatinška najdemo pri geodetskih opravilih, povezanih s hidroelektrarnami, pri geodetskih delih na Dravi in Muri pa tudi pri hidroelektrarnah na spodnji Savi), generalni sekretar Ministrstva za Infrastrukturo pa je postal Blaž Košorok, bivši generalni direktor HSE (Holding slovenske elektrarne). Omenjeno, skupaj s konkretnimi izjavami novega ministra za okolje in prostor, češ da bo naredil vse, da se pri postopkih presoje vpliva na okolje omeji nevladni sektor, so alarm, da moramo za ohranitev narave in demokracije prav hitro in odločno stopiti skupaj.

Zaradi tega smo se odločili, da del energije, ki smo jo že od novembra usmerjali v izvedbo Balkan Rivers Tour-a 5, vložimo v onemogočanje vladajočih garnitur v Sloveniji in njihovega odkritega namena po ugrabitvi države in s tem narave, ki pripada vsem. Razvoju dogodkov primerno se bomo odzvali z različnimi načini direktnih akcij in vas o njih in načinih sodelovanja sproti obveščali. Dobrodošli so seveda tudi vsi vaši predlogi preko e-pošte info@balkanriverdefence.org. Ker reke ne poznajo meja, se bomo vsaj interaktivno povezali z vsemi državami v porečju Save in na ta način predali skupno sporočilo.

Tako dosedanji trud ne bo zaman, namesto skupnega veslanja pa bomo skupaj dvignili glas proti represivnim politikam, ki v ohranjenem okolju vidijo le vir za zaslužek.

Do nadaljnega ostajamo na vezi in v nizkem štartu!

Ekipa BRD

 

ZAJEDNIČKI JEZIK

U svijetlu covid-19 pandemije, mnoge evropske države, uključujući i sve balkanske, su preuzele ograničavajuće mjere, kao one koje zabranjuju prelaženje granica, okupljanja u javnim prostorima, i uopšte ograničavanje kretanja. Kao rezultat, ovogodišnji Balkan Rivers Tour 5, tokom kog bi prelazili državne granice bar pet puta, ciljali da napravimo masovne skupove na tri događaja i povezali ljude iz cijelog svijeta kreativnim kampanjama, je otkazan.
Međutim, nije sve izgubljeno, jer je naš plan da realizujemo Balkan Rivers Tour 5 na proljeće 2021.

Ovo je naravno veliki udarac na Savu i njen sliv, našu organizaciju, a i nas. Političari, posebno slovenački, su iskoristili pandemiju da izvrše šok terapiju, i dok prepadaju ljude posledicama pandemije i njihovim potencijalnom neposlušnošću, pokušavaju da uspostave režim u kom nije potreban pristanak većine po pitanju njihovog mješanja u slobode, budžet ili prirodu. Nova Vlada Slovenije pod vođstvom Janeza Janše je pokazala velike namjere u vezi energetike, pogotovo za izgradnju hidroelektrana. Andrej Vizjak, koji je bio šef odsjeka za investicije i razvoj u HESS (Hidroelektrane Donje Save), je imenovan za Ministra životne sredine i prostornog planiranja. Na prvoj sjednici, Vlada je izabrala Iztoka Slatinšeka, diplomiranog inženjera geodezije koji ima geodetski biro na Slovenskoj Bistrici, za direktora ARSO (Agencija za zaštitu životne sredine Slovenije) na šest mjeseci, a Blaž Košorok, bivši generalni direktor HSE (Hoding Slovenskih elektrana), je postao generalni sekretar Ministarstva infrastrukture. Sve ovo, zajedno sa konkretnim izjavama novog ministra životne sredine i prostornog planiranja, da će uraditi sve da ograniči rad nevladinog sektora u procedurama studija za procjenu uticaja, je alarm da, ako želimo da sačuvamo prirodu i demokratiju, moramo udruženi djelovati brzo i odlučno.

Iz ovih razloga, odlučili smo da uložimo dio energije koju smo kanalisali za Balkan Rivers Tour 5 u onesposobljavanje vladajućih garnitura u Sloveniji i njihovih iskrenih namjera da otmu zemlju i tim i prirodu koja pripada svima. Na odgovarajući način ćemo odgovarati na razvoj događaja kroz različite metode direktnih akcija i nastaviti da vas informišemo o njima i načinima saradnje. Naravno, svi vaši predlozi su takođe dobrodošli na info@balkanriverdefence.com. Kako rijeke ne znaju za granice, mi ćemo bar nastaviti interakciju sa svim zemljama koje pripadaju savskom slivu i tako prenositi zajedničku poruku.

Na ovaj način, sav dosadašnji trud neće postati uzaludan, i umjesto zajedničkog veslanja, zajedno ćemo dizati glas protiv represivnih pravila onih koji u očuvanoj sredini vide samo dio prihoda.

Do tada, ostanimo u kontaku i spremni na akciju!

BRD tim

 

ENGLISH

In the light of the Covid-19 pandemic, most European countries, including all Balkan countries, have taken restrictive measures, including those that prohibit crossing borders, gathering in public areas, and generally restricting movement. As a result, this year the Balkan Rivers Tour 5, which would cross national borders at least five times, aim on large gathering of people at three events and connect people from all over the world with creative campaigns, is cancelled. Not all is lost, however, as our plan is for the Balkan Rivers Tour 5 to be pulled off in the spring of 2021.

This is, of course, a big blow to the Sava River and the Sava catchment, to our organization and to you as well. Politicians, especially Slovenian, have used the pandemic to carry out shock therapy, and while they are frightening the people with the consequences of the pandemic and their possible disobedience, they are trying to establish a regime in which consent of the majority when it comes to interference with freedoms, the budget or nature, is not needed. The new Slovenian government under the leadership of Janez Janša has shown strong determination in the field of energy, especially the construction of hydroelectric power plants. They have appointed Andrej Vizjak as a Minister of the Ministry of the Environment and Spatial Planning, who used to be Head of the Investment and Development Department at HESS (Hydro power plants of Lower Sava). At their first session the government appointed Iztok Slatinšek, a university graduate geodesy engineer with his own surveying bureau in Slovenska Bistrica, for six months as the ARSO (Environmental Agency of the Republic of Slovenia) director, and Blaž Košorok, the former director general of HSE (Holding of Slovenian Power Plant), became Secretary General of the Ministry of Infrastructure. This, together with the concrete statements by the new Minister for the Environment and Spatial Planning, that he will do everything to limit the non-governmental sector in environmental impact assessment procedures, is an alarm that, in order to preserve nature and democracy, we must act together quickly and decisively.

For this reason, we have decided to invest part of the energy that we have been channeling towards the Balkan Rivers Tour 5 into disabling the ruling sets in Slovenia and their frank intention to abduct the country and thus the nature that belongs to everyone. We will respond appropriately to the development of events through different methods of direct actions and keep you informed about them and ways of cooperation. Of course, all your suggestions are also welcome by email to info@balkanriverdefence.org. Since the rivers do not know the borders, we will at least interact with all the countries in the Sava River Basin and thus convey a common message.

This way, the efforts made so far will not be in vain, and instead of joint paddling, we will raise our voice together against repressive policies that see only a source of income in a preserved environment.

Until then, let’s stay in touch and ready for action!

The BRD team