VIZJAK SPREMINJA ZAKON O VARSTVU OKOLJA

VIZJAK SPREMINJA ZAKON O VARSTVU OKOLJA

Vizjak spet rovari. Po spomladanskih akcijah spreminjanja Zakona o ohranjanju narave se je minister sedaj lotil še spreminjanja Zakona o varstvu okolja. V novem predlogu zakona se ponovno pojavljajo zaostreni pogoji za pridobitev statusa delovanja nevladnih organizacij (NVO) v javnem interesu, ki jih je minister že lansko leto vpeljal najprej v protikoronske zakone in nato še v Zakon o ohranjanju narave. Vendar – to še ni vse. V noveli Zakona o varstvu okolja posebej izstopa tudi izključevanje nevladnih organizacij s statusom delovanja v javnem interesu iz postopkov presoj vplivov na okolje (PVO) ter okoljevarstvenih soglasij in okoljevarstvenih dovoljenj (OVD), kjer se pričakuje posege z velikim vplivom na okolje in zdravje […]

POZIV ZA OHRANITEV REKE SAVE BREZ (NOVIH) HE

POZIV ZA OHRANITEV REKE SAVE BREZ (NOVIH) HE

Več kot petdeset znanstvenikov, raziskovalcev in strokovnjakov s področij biologije, ekologije in naravovarstva, družboslovja ter predstavnikov naravovarstvenih organizacij je 11. 01.2021 na pristojne državne organe – Ministrstvo za okolje in prostor ter Vlado RS, na poslance, na parlamentarne in zunajparlamentarne stranke ter parlamentarne odbore naslovilo poziv za ohranitev reke Save brez (novih) hidroelektrarn. Poziv je namenjen odločevalcem, naj najdaljše slovenske reke, reke Save, njenih z Naturo 2000 varovanih odsekov ter edinstvenih živalskih in rastlinskih habitatov ne uničijo s trajnimi, megalomanskimi hidroenergetskimi objekti, pač pa naj – nasprotno –  vse napore usmerijo v zaščito naravnega rečnega ekosistema in ohranitev bogate biotske pestrosti, ki je ključnega pomena za prihodnost. Prof. dr. Mihael J. […]

ANNOUNCEMENT OF ALLIANCE FOR THE SAVA

ANNOUNCEMENT OF ALLIANCE FOR THE SAVA

On Wednesday, November 25th Alliance for the Sava announced their formation and future activities with the online press conference. Together with Balkan River Defence, alliance to defend river Sava against proposed 10 HPPs in comprised of: – Eko krog – Zavod Leeway Collective – Mladi za podnebno pravičnost – Inštitut Lutra – Društvo za preučevanje rib Slovenije – Civilna iniciativa Za Savo Litija – Zavod Revivo – Civilna iniciativa za ekosocialno družbo in razvoj Zasavja This kind of joining forces in the field of nature conservation is one of the first ones in Slovenia. The goal of alliance is preservation of the Sava river and enabling a proper sustainable development […]

ZAČETEK DELOVANJA SKUPINE ZA SAVO

ZAČETEK DELOVANJA SKUPINE ZA SAVO

V sredo, 25.11. je s tiskovno konferenco in prijavo koncesijske pogodbe o HE na Srednji Savi Protikorupcijski komisiji skupina Za Savo udarno pričela s svojim delovanjem. Skupino poleg gibanja Balkan River Defence tvori še osem ostalih organizacij: – Eko krog – Zavod Leeway Collective – Mladi za podnebno pravičnost – Inštitut Lutra – Društvo za preučevanje rib Slovenije – Civilna iniciativa Za Savo Litija – Zavod Revivo – Civilna iniciativa za ekosocialno družbo in razvoj Zasavja Tovrstno združenje je eno prvih v Sloveniji na področju varovanja narave in okolja. Cilj skupine je ohranitev reke Save in predvsem omogočanje pravega trajnostnega razvoja Zasavske regije. Vabljeni k spremljanju dogajanja ob Savi tudi […]

BALKAN RIVER DEFENCE IN 2020

BALKAN RIVER DEFENCE IN 2020

In 2020 Slovenian politicians shamelessly exploited the pandemic situation and went full on towards sell off of nature with a series of attempts to remove all possible legal instruments protecting it. Here’s a chronological summary of how we were stopping them and what we will do in the near future. BALKAN RIVER DEFENCE IN 2020  

ENVIRONMENTAL DESTRUCTION IN TIMES OF CORONAVIRUS: A NEW STUDY

ENVIRONMENTAL DESTRUCTION IN TIMES OF CORONAVIRUS: A NEW STUDY

On October 12, the Czech NGO Arnika published the publication “Environmental destruction in times of coronavirus: a new study brings cases from Europe, the Caucasus, and Central Asia to light” The study highlights Slovenia as one of the worst countries in terms of attempts to enforce the deterioration of nature and environmental legislation. The publication highlights the Slovenian example on pages 34 and 35, our protest against the change of the ZON in front of the parliament on May 12th even made it to the cover. More info on publication Changing the law in favour of investors, sudden approval of controversial projects, unlawful construction of hydropower plants, illegal logging, or […]

UNIČEVANJE OKOLJA V ČASU KORONAVIRUSA: NOVA ŠTUDIJA

UNIČEVANJE OKOLJA V ČASU KORONAVIRUSA: NOVA ŠTUDIJA

Češka NVO Arnika je 12. oktobra objavila publikacijo “Uničevanje okolja v času koronavirusa: nova študija razkriva primere iz Evrope, Kavkaza in Srednje Azije.”  Študija izpostavlja Slovenijo, kot eno najslabših držav glede poskusov uveljavitve poslabšanja naravo- in okoljevarstvene zakonodaje. Publikacija slovenski primer izpostavlja na straneh 34 in 35, protest zoper spremembo ZON pred parlametnom 12.5. pa se je znašel tudi na naslovnici. Več informacij o publikaciji Spreminjanje zakonov v korist vlagateljev, nenadna odobritev spornih projektov, nezakonita gradnja hidroelektrarn, nezakonita sečnja ali preganjanje aktivistov. To je nekaj primerov pospešenega spodkopavanja človekovih pravic in uničevanja okolja med zapiranjem, ki ga je povzročila globalna pandemija COVID-19. Češka nevladna organizacija Arnika in njeni partnerji iz regije so […]

PETICIJA PROTI POSTAVITVI HE NA SREDNJI SAVI

PETICIJA PROTI POSTAVITVI HE NA SREDNJI SAVI

V odziv na Vizjakovo rovarjenje ter podpis koncesijske pogodbe za HE na Srednji Savi je iniciativa Za Savo prevzela pobudo in sprožila peticijo Proti postavitvi HE na Srednji Savi. Pokažimo, koliko nas je za veliki kanjon Save, sulca, trajnost, pitno vodo in zdravo pamet! KAJ JE CILJ PETICIJE? – Ustaviti vse aktivnosti v zvezi s postavitvijo hidroelektrarn na srednji Savi. – Pridobiti pravice – kot državljani, občani in krajani – do sodelovanja in soodločanja pri izvedbi gradbenih projektov, ki posegajo v naš življenjski prostor. – Preprečiti uničevanje narave in ohraniti kakovost našega bivanja, vključno s pitno vodo POVEZAVA DO PETICIJE TULE.