SOČA ZA VSE! / SOČA FOR ALL!

To jesen so nam župani in občinski svetniki Zgornjega Posočja namesto kostanja zakuhali predlog za nov Odlok o upravljanju z reko Sočo. Predlagane spremembe Odloka odkrito prikazujejo njihov način dojemanja reke Soče kot gosi, ki nosi zlata jajca, lastnik teh pa naj bi bile občine. Nov Odlok je načrt bogatenja občin na račun nič krivih kajakašev; taistih ljudi, ki so v 60-tih letih preprečili potopitev doline z jezovi, v 80-tih glas o dolini Soče ponesli v svet in se še vedno borijo za divjo Sočo, ki vsem prinaša koristi.

Za lažjo ilustracijo zgornje izjave v spodnjih alinejah najdete nekatere predlagane dopolnitve že obstoječega Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici iz leta 1998:

– Dnevna dovolilnica za kajakaše znaša 10 € s podražitvijo 2,5 € vsako leto v naslednjih 4 letih. Cena dnevne dovolilnice za veslanje s kajakom leta 2024 bo torej 20 €.
– Tedenska dovolilnica za kajakaše znaša 50 € s podražitvijo 12,5 € vsako leto v naslednjih 4 letih. Cena tedenske dovolilnice za veslanje s kajakom leta 2024 bo torej 100 €.
– Sezonska (poimenska) dovolilnica za kajakaše znaša 120 € s podražitvijo 5 € vsako leto v naslednjih 4 letih. Cena sezonske dovolilnice za veslanje s kajakom leta 2024 bo torej 140 €.
– Gospodarska dejavnost na Soči (po domače rafting) se obračunava s pavšali. 1. tarifa: do vključno 10 plovil – 4.000 €, 2. tarifa: do vključno 20 plovil – 7.500 €.
– Posameznik, ki ne upošteva določil odloka, je kaznovan s 400 € globe.

Glede na trenutno veljavne cene dovolilnic (dnevna dovolilnica 3 €, tedenska dovolilnica 16 € in sezonska dovolilnica 30 €) gre v predlogu za 212,5 – 566% podražitve.

Ker se z vsem navedenim človek odprte glave težko strinja, in gre v predlogu odloka za grob poseg v (ustavne) pravice posameznika do gibanja v naravi kot javnem dobrem, ter za izrazit poizkus okoriščanja občinskih uprav na račun le ene interense skupine (iste vstopno-izstopne poti uporabljajo tudi pohodniki in kopalci), smo lokalni kajakaši strnili vrste ter pripravili PETICIJO Pošteni pogoji za vse uporabnike Soče, ki ima dva namena:

1. Odločno izraziti nestrinjanje s predlaganim odlokom in zahtevati njegovo ukinitev
2. Predlagati drugačen, bolj pošten in transparenten način urejanja plovbnega režima na Soči in Koritnici.

Peticijo z vsemi informacijami v SLO, ENG, GER in ITA jeziku dobite tule: https://www.peticija.online/posteni_pogoji_za_vse_uporabnike_soce

Da pa ne bo ostalo le pri klikanju in tipkanju, bomo svoje mnenje izrazili tudi s shodom Soča za vse!, ki se bo zgodil v soboto, 26. oktobra.

PROGRAM:
12:00 zbor kajakašev na parkirnem mestu za vstopno mesto Otona
13:00 – 14:00 veslanje odseka Otona – Napoleonov most
14:00 – 15:00 s kajaki na rami od izstopnega mesta Napoleonov most do Občine Kobarid
15:00 – 16:00 shod Soča za vse! pred Občino Kobarid
17:00 – 23:00 zaključek kajakaške sezone v Kampu Koren

Soča za vse!

ENG

This fall, instead of enjoying fire roasted chestnuts, the majors and municipal councilors of Upper Soča Valley gave us a sour apple to chew on when they presented their new suggestion to add to Soča River Boating Regulation Plan. The suggested changes clearly show they look at the river as the money-making machine that they own. The new plan is a way for municipalities to get rich off guiltless kayakers – the same ones that prevented the valley to be flooded by dams in the 60’s, made it a world-famous destination in the 80’s and are still active fighters for the wild Soča River that everyone benefits from.

To make it easier to understand – here are some suggested changes to the already existing River Boating Regulation Plan for Siča and Koritnica rivers from 1998:

– Daily pass for kayakers 10 € with price increase of 2,5 €/year in the next 4 years. Daily kayaking pass in 2024 will be 20 €.
– Weekly kayaking pass 50 € with price increase of 12,5 €/year in the next 4 years. Price in 2024 will be 100€.
– Seasonal (addressed to a name) pass 120 € with price increase of 5 €/year in the next 4 years. Price in 2024 will be 140 €.
– Business activity on the river (rafting) will be calcuated with flat rates. 1st rate – up to 10 boats: 4.000 €, 2nd rate – up to 20 boats: 7.500 €.
– Individual not following the directions of this regulation is penalized with a 400 € fee.

According to currently valid prices (daily pass 3 €, weekly pass 16 €, seasonal pas 30 €) this new suggestions involve 212,5 – 566% increase in price.

An open-minded person finds it hard to agree with above mentioned suggestions. The proposed plan is a brutal interference with (constitutional) right of an individual to use the nature as common good and a clear attempt of municipalities to fill their pockets at the cost of one group of users only (put-ins and take-outs are used by hikers and swimmers as well). Because of this, the local kayakers joined forces and prepared a PETITION Fair conditions for all Soča River users that has two purposes:

1. Strongly express disagreement with proposed regulation plan and require it’s cancelation.
2. Suggest a different, fairer and more transparent way of managing boating activities on Soča and Koritnica rivers.

The petition with all the information in SI, EN, DE and IT languages can be found here: https://www.peticija.online/posteni_pogoji_za_vse_uporabnike_soce

To make things more fun and do more than just type and click behind a screen, we will make our opinion heard with a rally Soča for all! that will happen on Saturday, October 26th 2019.

PROGRAM:
12:00 meet-up of kayakers at Otona put-it
13:00 – 14:00 paddling the Otona – Napoleonov most section of Soča river
14:00 – 15:00 walk with kayaks on the shoulders from Napoleonov most take out to Municipaity of Kobarid
15:00 – 16:00 rally Soča for all! In front of Municipality of Kobarid
17:00 – 23:00 kayaking season final in Kamp Koren

Soča for all!