REZULTATI POPISA PTIC NA SAVI PREDSTAVLJENI V DIPLOMI

Kajakaš na divjih vodah in strokovnjak za ornitologijo Bor Mihelič, ki je bil del posadke Balkan Rivers Tour 5 pri spustu po reki Savi, je med veslanjem vseh 258 km reke Save v Sloveniji opravil popis vodnih vrst ptic v gnezditveni sezoni. To je prvi tovrstni popis na reki Savi.

Zbrani podatki so bili podlaga za diplomsko nalogo Celosten popis gnezdilk reke Save s pomočjo kajaka, ki jo je uspešno zagovarjal 22. decembra 2023 na BCN – Biotehniškem centru Naklo. Ugotovitve in rezultati raziskave zdaj zagotavljajo bazo, ki jo lahko ornitologi primerjajo s prihodnjimi raziskavami te vrste, kar lahko lokalnim naravovarstvenim skupinam dolgoročno služi za nadaljnjo zaščito odsekov Save.

Povzetek diplomske naloge
V času gnezditve ptic se v Sloveniji izvajajo samo popisi posameznih predelov rek ali posameznih ciljnih vrst. Sistematičnega popisa celotne reke v času gnezditve v Sloveniji še ni bilo. Popisi rek se izvajajo večinoma s kopnega, kjer prehodnost in nepreglednost terena pogosto otežujeta popis.

V nalogi smo želeli izvesti celosten popis reke Save s pomočjo kajaka in ugotoviti izvedljivost, učinkovitost in uporabnost takšnega popisa gnezdilk. Oceniti smo želeli velikost populacij gnezdilk na Savi po njenem celotnem toku na območju Slovenije in primerjati vrstno sestavo in številčnost gnezdilk na prosto tekočih odsekih in na akumulacijah na reki.

Celotno območje reke Save v Sloveniji smo pregledali in popisali s pomočjo kajaka med 1. 6. 2021 in 11. 6. 2021. Popisovali smo vse vodne vrste ptic in vrste, ki so z gnezdenjem lahko vezane na rečno strugo. Za vsako vrsto smo zapisovali lokacijo, število osebkov in ugotovljene kode gnezditve. njihove populacije na reki Savi smo ocenjevali na podlagi štetja in ekologije vrst. Savo smo razdelili na 18 odsekov glede na prosti rečni tok ali pa stoječo vodo akumulacij. Za posamezne odseke smo ugotavljali diverziteto s Shannonovim in Simpsonovim indeksom. S testom Hi-kvadrat smo testirali razlike med odseki.

Uspeli smo popisati vseh 251 km rečne struge. Popisali smo 1972 osebkov vodnih ptic in ptic, vezanih na reko, ki so pripadali 24 vrstam. Najštevilčnejše vrste so bile mlakarica (N=414), veliki žagar (N=229) in siva pastirica (N = 223). Odkrili smo kolonijo kormorana, ki doslej še ni bil registriran kot gnezdilka na Savi. Odseki s tekočo vodo so imeli podobno diverziteto kot akumulacije, razlikovala pa se je vrstna sestava. Na akumulacijah je bilo manj naravovarstveno pomembnih vrst, s čimer zaključujemo, da je prispevek odsekov Save s tekočo vodo k varstvu ogroženih vrst ptic večji kot pa prispevek akumulacij. Potrdili smo, da se dá iz kajaka opraviti kvaliteten popis celotne reke Save.

Celotno diplomsko delo je dostopno TUKAJ.

To dokazuje, da je Balkan Rivers Tour 5 ponudil edinstveno priložnost za spremljanje vodnih ptic v gnezditvenem obdobju celotnega toka Save v Sloveniji. Raziskovanje rek lahko združi užitek z resnim znanstvenim delom, ki daje podroben vpogled v funkcionalnost rečnega ekosistema in s tem objektivne argumente za njegovo zaščito.