OKOLJSKO POROČILO O HE NA SREDNJI SAVI ZAVRNJENO!

Od jeseni 2021 je v teku postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za državni prostorski načrt za hidroelektrarno (HE) Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke na srednji Savi. Od nevladnih organizacij v postopku sodelujejo DPRS, Eko krog in PIC.

Okoljsko poročilo za omenjene tri hidroelektrarne je pripravilo podjetje Aquarius d.o.o. DPRS, Eko krog in PIC so kot stranke v postopku v roku oddali svoje mnenja glede (ne)ustreznosti okoljskega poročila za Državno prostorsko načrtovanje za HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol.

Svoja stališča so 14.12.2023 predstavili tudi na novinarski konferenci.

Mnenja na okoljsko poročilo so podali tudi državni nosilci urejanja prostora oziroma mnenjedajalci – pristojna ministrstva in javni zavodi.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Sektor kmetijstvo, Direkcija RS za vode (DRSV), Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) in Zavod za ribištvo Slovenije (ZZRS) so zahtevali popravke in dopolnitve okoljskega poročila. DRSV je zahtevala tudi dopolnitve dokumenta, ki obravnava utemeljitev izjeme po 56. členu Zakona o vodah zaradi nedoseganja okoljskih ciljev zaradi novih fizičnih sprememb vodnih teles površinskih voda. ZRSVN in ZZRS pa sta izrecno izpostavila, da sta tako okoljsko poročilo kot Dodatek pomanjkljiva in neustrezna in kot taka ne omogočata korektne presoje vplivov izvedbe plana na naravo oz. okolje. ZZRS ugotavlja tudi, da vplivi izvedbe obravnavanega plana DPN na okolje niso sprejemljivi.

Podroben opis zahtev oz. pripomb posameznih strokovnih institucij dobite TULE.

Skupina Za Savo, katere del je tudi Balkan River Defence, tako jasno nasprotuje poslabšanju ekološkega stanja površinskih in podzemnih voda ter poslabšanju stanja biodiverzitete srednje Save, ki bi jo povzročila izgradnja prvih treh HE na srednji Savi. Od Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE) torej pričakujemo zavrnitev projekta prvih tri HE na srednji Savi in prav tako zavrnitev postopka za poslabšanje stanja površinskih in podzemnih voda po 56. členu Zakona o vodah.