OKOLJSKO POROČILO O HE NA SREDNJI SAVI ZAVRNJENO!

OKOLJSKO POROČILO O HE NA SREDNJI SAVI ZAVRNJENO!

Od jeseni 2021 je v teku postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za državni prostorski načrt za hidroelektrarno (HE) Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke na srednji Savi. Od nevladnih organizacij v postopku sodelujejo DPRS, Eko krog in PIC. Okoljsko poročilo za omenjene tri hidroelektrarne je pripravilo podjetje Aquarius d.o.o. DPRS, Eko krog in PIC so kot stranke v postopku v roku oddali svoje mnenja glede (ne)ustreznosti okoljskega poročila za Državno prostorsko načrtovanje za HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol. Svoja stališča so 14.12.2023 predstavili tudi na novinarski konferenci. Mnenja na okoljsko poročilo so podali tudi državni nosilci urejanja prostora oziroma mnenjedajalci – pristojna ministrstva in javni zavodi. Ministrstvo za […]